Budownictwo

1. Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne, kontrole techniczne, oceny jakości wykonywanych robót oraz oceny technicznej obiektów.

 • Ekspertyzy konstrukcyjno – budowlane

 • Ekspertyzy mykologiczne

 • Orzeczenia dotyczące oceny stanu technicznego obiektów i robót

 • Oceny jakości robót budowlanych i instalacyjnych

 • Opinie dotyczące oceny jakości dokumentacji projektowo-kosztorysowych

 • Opinie dotyczące izolacyjności cieplnej budynków

 • Zakładanie książek obiektów budowlanych

 • Dokonywanie przeglądów technicznych rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych

 • Świadectwa energetyczne obiektów monumentalnych i innych

 • Audyty energetyczne oraz audyty remontowe

 • Opracowania kosztorysowe i weryfikacja kosztorysów z zakresu budownictwa

 • Rozliczenie kosztów wykonanych robót w tym:

 • prawidłowości wykonania izolacji fundamentów, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, identyfikacja zawilgoceń, zalań, przecieków, przesiąków wodnych,

 • prawidłowości wykonania dachów (konstrukcji dachowych, folii, pokrycia dachowego),

 • prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki brukowej i granitowej,

 • prawidłowości wykonania robót budowlanych,

 • zgodności wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej,

 • zabezpieczenia materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego,

 • oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,

 • analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji,

 • oceny przyczyn pęknięć ścian, fundamentów, elementów konstrukcyjnych,

 • oceny sprawowanego nadzoru budowlanego, w tym wskazania odpowiedzialności z zakresu odpowiedzialności cywilnej kierownika budowy (ubezpieczenia).

 1. Analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych

 2. Analizy koreferatów opinii i ekspertyz rzeczoznawców budowlanych, osób pełniących funkcje techniczne, biegłych sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa,

 3. Analizy zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych.