Ekonomia

1. Badania dokumentów firm pod kątem prawidłowości prawnej i ekonomicznej

      – wyszukiwanie nieprawidłowości i zagrożeń w zawartych (lub planowanych do zawarcia) umowach w zakresach wykraczających poza standardowe przepisy prawa

      – wyszukiwanie nieprawidłowości w prowadzonych operacjach handlowych i finansowych pod kątem zagrożeń dla funkcjonowania firmy

      – ocena zagrożeń ekonomicznych w funkcjonowaniu firmy wynikających z błędów i świadomych działań pracowników

2. Analizy planowanych przedsięwzięć (business plany)

3. Ocena wpływu działalności górniczej na powstałe szkody w mieniu wraz ze wskazaniem sposobu naprawienia szkody

4. Inne nietypowe zadania i analizy z zakresu feasibiity study (poza IT).